گروه آموزشی علوم اجتماعی و جغرافی در سوریه و لبنان و اردن
 
قالب وبلاگ

طرح درس روزانه تاریخ معاصر ایران

به نام خدا

نمونه طرح درس روزانه

<><>

مشخصات کلی

پایه تحصیلی: سوم متوسطه

رشته تحصیلی: تجربی-ریاضی

کاردانش

تعداد دانش آموزان:

کتاب: تاریخ معاصر ایران

درس : 6

عنوان درس: انقلاب مشروطیت ایران (2)

موضوع درس: مهاجرت کبری و پی آمدهای آن.

منابع کمکی: تاریخ مشروطه : کسروی، ایران در دوره ی سلطنت قاجار : شمیم، انقلاب مشروطیت ایران : رضوانی

شماره جلسه:

تاریخ اجرا:

مدت جلسه: 90 دقیقه

تعداد صفحات: 6 صفحه(71-66)

اهداف کلی:

  1. حیطه شناختی (دانستنی ها) : آشنایی فراگیران با رویدادهای مهم مشروطیت و نتایج آن
  2. حیطه عاطفی (نگرشی): علاقمندی فراگیران به شناخت جنبه های مختلف انقلاب مشروطیت
  3. حیطه روانی حرکتی (مهارتی) : فراگیران بتوانند در زندگی حال و آینده از تجربیات انقلاب مشروطه استفاده کنند و در پیشبرد اهداف انقلاب بکوشند.

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

سطوح حیطه شناختی

دانش

درک و فهم

کاربرد

تجزیه وتحلیل

ترکیب

ارزشیابی

فعالیت های قبل از تدریس

1.       آشنایی با چگونگی وقایع مربوط به مهاجرت کبرا

فراگیر قادر خواهد بود:

§         دلیل مهاجرت کبرا را توضیح دهد.

§         محل اقامت مهاجران را نام ببرد.

§         نام علمایی که در این مهاجرت حضور داشتند را بیان کند.

§         دلیل شهرت این مهاجرت به کبرا را بیان کند.

×

×

×

×

2.       آشنایی با اوضاع تهران پس از مهاجرت علما به قم

§         وضعیت شهر تهران را پس از مهاجرت علما به قم تشریح کند.

§         دلیل تجمع مردم در باغ سفارت انگلستان را توضیح دهد.

×

×

3.       آشنایی با مهم ترین خواسته های مهاجران

§         مهمترین خواسته هایی که در مهاجرت کبرا تحقق یافت را بیان نماید.

§         با مقایسه درخواست های مهاجران صغرا و کبرا، درخواست مشترک آنها را بیان کند.

§         تاریخ ورود ایران در شمار کشورهای مشروطه را بیان کند.

×

×

×

4.       شناخت دیدگاه محمدعلی شاه نسبت به مشروطیت

§         دلیل عدم دعوت نمایندگان مجالس در مراسم تاجگذاری محمدعلی شاه را بیان کند.

§         دلیل موافقت اولیه ی محمد علی شاه با مشروطیت و مخالفت وی با آن پس از رسیدن به سلطنت را بررسی نماید.

×

×

5.       آشنایی با تفکرات گوناگون درباره ی مشروطیت در هنگام بروز این رویداد

§         برداشت های متفاوتی که از نظام مشروطیت وجود داشت را با هم مقایسه کند.

§         شخصی را که از این اوضاع آشفته سود می برد، نام ببرد.

×

×

6.        آشنایی با دوره ی استبداد صغیر و چگونگی وقوع آن

§         بهانه ی محمد علی شاه برای سرکوب مشروطه خواهان را شرح دهد.

§         حادثه ای که موجب استقرار دوران استبداد گردید را بیان کند.

§         برخورد مأموران محمد علی شاه پس از به توپ بستن مجلس را با علما و مشروطه خواهان توضیح دهد.

§         نام دو تن از مشروطه خواهان به دستور محمد علی شاه به قتل رسیدند را ذکر کند.

×

×

×

×

7.        آشنایی با واکنش شهرهای مختلف ایران پس از به توپ بستن مجلس

§         اولین شهری که پس از تعطیل شدن مجلس دست به قیام زد را نام ببرد.

§         نام شهرهایی که برای دفاع از مشروطیت علیه محمد علی شاه عازم تهران شدند را بیان کند.

§         تاریخ و چگونگی برچیده شدن استبداد صغیر را بیان کند.

×

×

×

×

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

وسایل مورد نیاز

شیوه تدریس

زمان لازم

 

فعالیت پیش از تدریس

سلام و احوالپرسی و حضور و غیاب

o        ورود به کلاس و احوالپرسی از فراگیران

o        حضور وغیاب دانش آموزان

o        رسیدگی به وضعیت غایبین جلسه قبل

o        توجه به وضعیت جسمی و روحی دانش آموزان

به معلم احترام می گذارند . اعلام حضور می نمایند. غائبین جلسه قبل مجوز دلیل غیبت  را ارائه می نمایند.

کاربرگ

5 دقیقه

 

ارزشیابی تشخیصی

§         آزمون مرحله ای :

-        معلم دانسته های قبلی دانش آموزان را ارزشیابی می کند. سؤالات زیر مطرح می شود:

-        منظور از مهاجرت صغرا کدام رویداد تاریخی است؟

-        مهاجرین چه درخواست هایی از حکومت داشتند؟

-        چرا مردم برای رسیدن به خواسته های خود شیوه مهاجرت را انتخاب کردند؟

-        حکومت نسبت به درخواست های مهاجرین چه واکنشی از خود نشان داد؟

-        عین الدوله کیست؟

-        معلم با مشخص کردن یکی از دانش آموزان از وی می خواهد جمع بندی کوتاهی از درس قبل به کلاس ارائه کند.

فراگیران به صورت داوطلب و یا با انتخاب معلم پرسش ها را پاسخ می دهند.

نوشتن سؤال روی تابلو

پرسش و پاسخ به صورت شفاهی یا کتبی

10دقیقه

 

§         پیش آزمون :

-        معلم برای جلب توجه فراگیران و ورود به درس جدید پرسش های زیر را مطرح می کند:

-        از واژه ی مهاجرت صغرا آیا می توان حدس زد که مهاجرت کبرایی هم صورت گرفته باشد؟

-        اگر در دوران مشروطیت مهاجرت دیگری به دنبال مهاجرت صغرا صورت گرفته، به نظر شما اهمیت کدام یک می تواند بیشتر باشد؟ چرا؟

بحث و گفتگوی فراگیران

چیکده ی نظرات روی تابلو نوشته می شود.

پرسش و پاسخ (شفاهی)

5 دقیقه

 

آماده سازی و ایجاد انگیزه

§         معلم با نشان دادن تصاویری از بست نشینی مردم در باغ سفارت انگلیس و مهاجرت کبرا و طرح پرسش زیر از فراگیران می خواهد تا درباره ی چگونگی تصاویر ارائه شده و پرسش مطرح شده ابراز عقیده نمایند.

§         چه عاملی می توانسته در قیام مردم موثر بوده باشد؟

مشاهده

پاسخ گویی

تصویر

نوشتن روی تابلو

بارش مغزی و پرسش و پاسخ

10 دقیقه

 

فعالیت های حین تدریس

ارائه درس جدید

مرحله ی اول:

معلم: موضوع درس امروز مهاجرت کبرا و پی آمد های آن است. با دیدن تصاویری که مربوط به مشروطه است متوجه شدید که بعد از مهاجرت صغرا درخواست های مهاجرین را که شاه قول اجرای آن را داده بود تحقق نیافت حوادثی که منجر به مهاجرت کبرا می گردد را به روش ایفای نقش ادامه می دهیم.

به دقت گوش می دهند.

سخنرانی

مرحله اول 5 دقیقه

 

مرحله دوم:

گزینش دو دانش آموز که متن های آماده شده و وظایف هر کدام در نقش سرباز1 و سرباز 2 در اختیار آنها گذاشته می شود.

دو نفر از دانش آموزان خارج از کلاس برای ایفای نقش آماده می شوند. بقیه دانش آموزان صفحه 66 را مطالعه می کنند.

کتاب تاریخ

مرحله دوم و سوم، 5 دقیقه

 

مرحله سوم:

تنظیم صحنه ، جایگاه سربازها و توضیح درباره ی چگونگی قرائت متن

ارائه  دو صورتک که پشت آنها متن ها نوشته شده است.

 

مرحله چهارم:

آماده کردن مشاهده گران:

معلم دانش آموزان را به دقت در مشاهده ی نمایش دعوت می کند که در پایان نمایش بتوانند در مورد محتوای درس بحث و گفتگو نمایند.

مرحله چهارم و پنجم 12 دقیقه

 

مرحله پنجم:

اجرای نمایش

متن نمایش ضمیمه است.

اجرای نمایش و مشاهده

 

مرحله ششم:

-        بحث و تبادل نظر فراگیران درباره ی درس که به صورت ایفای نقش ارائه شد.

-        جمع بندی فشرده توسط معلم

بحث و تبادل نظر

ایفای نقش

سخنرانی

مرحله ششم 7دقیقه

 

مرحله هفتم:

-        معلم برای آماده سازی ادامه ی درس سؤالاتی مطرح می کند که عبارتند از:

حدس می زنید که تشکیل اولین مجلس شورا در ایران مربوط به چه زمانی است؟

به نظر شما تشکیل مجلس از خواسته های مردم بود یا اینکه حکومت قاجار برای انجام اصلاحات تصمیم به تشکیل مجلس گرفت؟

معلم از دانش آموزان می خواهد در نمایش بعدی به موارد زیر توجه کنند:

الف) چگونگی اوج گرفتن حرکت مشروطه خواهی

ب) درخواست های مهاجران

ج) مهمترین دستاورد مشروطه

سپس سه نفر از دانش آموزان جهت ایفای نقش برای نقش های مظفرالدین شاه، مشاور1 و مشاور 2 انتخاب می شوند.

متن نمایش ضمیمه است.

گوش دادن

سه نفر خارج از کلاس آماده شوند.

دیگر دانش آموزان صفحه 67 را مطالعه می کنند.

روی تابلو نوشته می شود.

ارائه صورتکهای مظفرالدین شاه و مشاور یک و مشاور دو که پشت آن متن ها نوشته شده است.

ایفای نقش

مرحله هفتم 10 دقیقه

 

مرحله هشتم:

معلم به روش سخنرانی توضیحاتی را پیرامون چگونگی برخورد مستبدانه محمد علی شاه و به توپ بستن مجلس و قیام مردم شهرها ارائه می کند.

سخنرانی و پرسش و پاسخ

مرحله هشتم 10 دقیقه

 

فعالیت بعد از تدریس

جمع بندی و ارزشیابی پایانی

معلم از دانش آموزان می خواهد که با توجه به آنچه از نمایش دیده اند یا از توضیحات معلم فراگرفته اند، به پرسش های زیر به صورت بحث آزاد پاسخ دهند:

-        چه چیز موجب پیروزی مردم علیه استبداد شد؟

-        مهمترین دستاورد مشروطه چیست؟

-        به نظر شما چرا استبداد صغیر دوام نیافت؟

-        مردم کدام شهر در حرکت مشروطه خواهی پیشگام شدند؟

توضیح: معلم نظرهای دانش آموزان را به صورت جمع بندی بر روی تابلو می نویسد.

بحث و گفتگو

روی تابلو نوشته می شود.

پرسش و پاسخ

بحث و گفتگو

8 دقیقه

 

تعیین تکلیف

-        درباره ی یکی از حوادث دوران انقلاب مشروطه مطلب تهیه کنید.

-        چند منبع درباره ی انقلاب مشروطه درکلاس معرفی کنید.

یادداشت کردن

3 دقیقه

 

[ چهارشنبه 2 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 09:22 ق.ظ ] [ گروه علوم اجتماعی و جغرافی ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 96438